Obchodní podmínky

EKO-NATUR s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí obchodními podmínkami zde uvedenými, pokud nejsou zde specifikovány, řídí se platným Obchodním zákoníkem.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. Objednávat zboží lze pouze písemně a to přes internetový obchod, nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Zákazníkovy bude doručen e-mailem návrh kupní smlouvy, kde bude uveden objednaný materiál včetně dopravy na místo dodání. Po potvrzení kupní smlouvy zákazníkem je připraven materiál k odeslání. Potvrzení probíhá pouze elektronicky a je informativního charakteru pro zákazníka.

Platební možnosti

Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:

  • v hotovosti – při převzetí dodávky

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní – dle Zákona o cenách.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má provozovatel internetového obchodu nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné. Pokud se jedná o nestandardní zboží (na objednávku) a dodávku již nešlo u našeho dodavatele stornovat, je v tomto případě kupující povinen zaplatit prodávajícímu penále.

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu – v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000. (Tento bod je platný pouze při prodeji nepodnikajícím konečným spotřebitelům – nikoliv podnikatelům, kteří ve fakturačních údajích uvádějí IČO)
V takovém případě je kupující povinen:

  • o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz
  • poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady v (původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., ) na adresu , která Vám bude upřesněna
    pokud jsou tyto podmínky splněny, prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu kupujícímu na jeho účet a to do 14 pracovních dní od zpětného převzetí zboží.
    Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
  • zboží je momentálně doprodáno

O stornování objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Způsob doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím smluvních přepravců (Česká Pošta, PPL, Toptrans, Gebrüderweiss). Přepravce doručí zásilku ve stanoveném čase dle platných přepravních podmínek.

Veškeré způsoby a termíny týkající se dopravy budou předem se zákazníkem konzultovány a upřesněny. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, které zákazník uvedl v objednávce.

Termín dodání

Každá došlá objednávka je automaticky potvrzena emailem (v případě, že v objednávkovém formuláři vyplníte Váš email). Termín dodání Vám bude potvrzen e-mailem, případně telefonicky. co nejdříve po zpracování objednávky. Většinou je termín dodání 7 pracovních dnů. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Odpovědnost za vady zboží

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat celistvost a stav zásilky. V případě viditelného poškození obalu zboží takovou zásilku nepřebírejte a sepište s pracovníkem přepravní služby nebo pošty protokol o poškození. My Vám samozřejmě neprodleně dodáme zboží nové. Převzetím zboží, tj. podpisem přepravního listu přechází odpovědnost za poškození zboží na Vás a nebude možnost zboží následně reklamovat. Z tohoto důvodu nejdříve než podepíšete přepravní list dopravci, řádně zkontrolujte, zda není poškozen přepravní obal a pak až teprve zboží převezměte. V případě nepřevzetí zboží z důvodu jeho poškození Vám neúčtujeme žádné náklady. Ostatní vady zboží jsou řešeny v rámci záruky záručním listem.

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu a to písemně e-mailem.

Bezpečnost a ochrana informací

Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).

Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.

Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Záruční podmínky

Naše firma poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku nebo servisním technikem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným používáním zařízení, mechanickým poškozením, opotřebením nebo poškozením živelnými pohromami!
Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných vadách ihned informovat prodávajícího telefonicky. Podmínkou uznání reklamace a zahájení reklamačního řízení je, aby byla uplatněna v záruční době s platným daňovým dokladem a záručním listem (pokud byl výrobcem vystaven záruční list). Zboží musí být navráceno v původním nepoškozeném a kompletním obalu s kompletním příslušenstvím.

Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodů reklamace či výměny atd.) nebude řádně zabaleno a tím při přepravě poškozeno – znehodnoceno, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši.

Standardní zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, u některých produktů může být delší, pokud ji nabízí výrobce.

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě příslušného výrobku. Pokud u zboží není seznam servisních středisek, je zajišťována reklamace vždy naší firmou.

Při uplatňování reklamace je nutno dodat s reklamovaným zbožím vždy záruční list, pokud k výrobku není dodáván je nutno dodat kopii faktury.

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.